Featured Posts

LUANG PRABANG HALF MARATHON 2018

ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການຕອບຮັບທີ່ດີໃນການຈັດການແຂ່ງຂັນແລ່ນຫລວງພະບາງຮາຟມາຣາທອນມາແລ້ວ3ຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປິ2013 ໂດຍຄະນະຈັດການແຂ່ງຂັນອາສາສະມັກໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນປີ2016ເປັນຕົ້ນໄປ ທາງໂຮງຫມໍເພື່ອເດັກຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງຈັດການແຂ່ງຂັນດ້ວຍຕົນເອງ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດການແຂ່ງຂັນແມ່ນເພື່ອລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລືອໂຮງຫມໍເພື່ອເດັກ ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2013. ລາຍໄດ້ທັງຫມົດຈາກການຈັດການແຂ່ງຂັນແມ່ນມອບໃຫ້ແກ່ໂຮງຫມໍເພື່ອເດັກເພື່ອເປັນທຶນຮອນໃນການ ປິ່ນປົວ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການການແພດແກ່ເດັກ ທີ່ໂຮງຫມໍເພື່ອເດັກ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເຊິ່ງຈໍານວນຄົນເຈັບທີ່ເຂົ້າຊົມໃຊ້ການບໍລິການແມ່ນມີຈໍານວນປະມານ 15,000ຄົນຕໍ່ປີ.​ ສາມາດຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ www.fwab.org/laos ໄລຍະເສັ້ນທາງຂອງການແຂ່ງຂັນແມ່ນ ມີໄລຍະ 7ກມ,​14ກມ ແລະ ...

Read More

VIENTIANE INTERNATIONAL HALF MARATHON

The Vientiane Half Marathon will be held on first week of March every year. The aim for the Vientiane Half ...

Read More